زبان
__________________________
اکثريت مردم شهرستان به فارسي سليس صحبت مي کنند ، ليکن تعدادي از روستاهاي اطراف آن به زبان خلجي که ريشه اي از زبان ترکي است صحبت مي نمايند .
مذهب عموم مردم منطقه شيعه است