مجتبی ملکا : شهردار

 

 

مهدی مسعودی : رئیس شورا

 

کریم جمالی : نائب رئیس شورا

 

رضا سلیمانی : منشی شورا

 

حسین جمالی : عضو شورا 

 

 

مجید محمودی : خزانه دار شورا