به گزارش روابط عمومی شهرداری پخش و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر آغاز شد .