به گزارش روابط عمومی شهرداری آشتیان

عملیات اجرای نصب المان گل لاله در تقاطع خیابان شهید کاشفی و استقلال اجرا گردید .